Годишни доклади

Годишен доклад за 2022 г.

Годишен доклад за 2021 г.

Дизайнът на годишните доклади до 2021 г. вкл. е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по проект “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на докладите се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Годишен доклад за 2020 г.

Годишен доклад за 2019 г.