Цел на анализа

Идеята на настоящия кратък анализ е да бъде база за дискусия с всички активни НПО, работещи в сферата на образованието, с цел съвместни действия за повече финансова устойчивост на целия сектор. Анализът е изготвен в рамките на проект “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие” към Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

В обобщение:

Може би най-адекватният начин за иницииране на местно партньорство с конкретно финансово измерение между община и едно или повече експертни ЮЛНЦ е да се предложи конкретна инициатива или дори програма в сферата образование, които в крайна сметка да бъдат приети с решение на Общинския съвет и включени в бюджета на общината. Също, съветът на училищни директори към ЮЛНЦ е: да подхождат с конкретни, стегнати предложения към общините, с по-дългосрочна визия, с конкретни цели и измерители за резултат и очаквано въздействие, така че една община лесно да може да види съответствието с местни или национални програми и цели и да прецени дали да партнира/ финансира с местни средства. В идеалния случай общините ще заделят средства за специални програми за съвместна работа с НПО в образованието, ще имат ясни цели и критерии за финансиране на една или друга инициатива и дори конкурсно начало, както и детайлна отчетност в последствие.

Не са разгледани в този анализ възможностите за партньорства около общински имоти или друга общинска собственост и активи, но и те могат да са от интерес за някои ЮЛНЦ.Във връзка с разходването на средствата за делегирани бюджети, разговорите за партньорства следва да се водят с директорите на образователните институции, доколкото въобще те имат свобода на решение по определени пера/ дейности. Относно средствата от държавния бюджет за национални програми за развитие на образованието, теоретично могат да се водят разговори с МОН за финансирането на общински програми с предвидена роля на експертни НПО. А финансираните със средства от държавния бюджет дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и т.нар. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование, могат да се предоставят на доставчици на социални услуги за деца, което може да е възможност за ЮЛНЦ – доставчици на съответни услуги.

Целият анализ можете да разгледате и/или изтеглите от файла по-долу: