До

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

Относно: Становище на сдружение “Образование без раници” по Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Уважаеми господин министър,

Мисията на “Образование без раници” е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи.

Ние сме организацията, отговорна за локализацията на български език на най-голямата безплатна образователна платформа в света – Кан Академия (https://bg.khanacademy.org/). Във версията й на български език има почти 6000 видео урока и десетки хиляди статии и упражнения по математика, физика, химия, биология, здраве и медицина, компютърни науки, история, музика и изкуство, философия, SAT, ресурси за учители и родители, материали по темата “нагласа за растеж”. Всичко е налично и през мобилно приложение. Международни изследвания, доказващи как Кан Академия помага в училищното образование, можете да намерите тук: https://bg.khanacademy.org/about/impact Отзиви за платформата на български учители и ученици са достъпни тук: https://youtu.be/xYpP76r8ZQ0

Сред дейностите на “Образование без раници” са още обучения за учители с квалификационни кредити и консултирането на директори и училищни колективи във връзка с използването на безплатни дигитални инструменти и ресурси, както и за въвеждането на различни иновативни практики от България и други страни. Само през 2020 г. и с акцент дистанционното обучение и Ковид-19 проведохме 22 събития с обхванати над 3900 учители и директори – обучения, уебинари, презентации, консултации, конференции, наши и някои партньорски. Организирахме 11 безплатни уебинара за учители с над 371 000 минути гледания във Facebook и 2 900 гледания в YouTube. Повече за тези дейности тук: https://obr.education/obuchenia-webinari/

От началото на пандемията сме сред експертните организации, консултиращи Вас и Вашия кабинет и експерти във връзка с различни аспекти на дигитализирането на образованието и на обучението в електронна среда. Като партньор подкрепихме и Института за изследвания в образованието при изготвянето на възложената от Вас оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми върху ефективността на училищното образование (https://ire-bg.org/оценка-на-въздействието-на-обучениет/).

На базата на дългогодишния ни експертен опит предоставяме на Вашето внимание мнение и препоръки във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030):

Предложените т. VI. Индикатори за полза/резултат не са достатъчни и не гарантират изпълнението на множеството заложени в Стратегическата рамка цели към отделните приоритетни области. Индикаторите следва да са ясно и разбираемо обвързани с всички отделни приоритетни области и цели, като за всяка цел следва да има поне един индикатор, с който да може да бъде проследено и доказано, че съответната цел ще бъде постигната към 2030 г. В момента това не е така – нито има индикатори към всяка една цел, нито обвързването и съответствието на индикатори и цели е ясно и проследимо.

При разработването на Плана за изпълнението на Стратегическата рамка препоръчваме да включите външни експерти и експертни организации с доказан опит в съответната приоритетна област, и то на етап разработване, а не едва на етап обществено консултиране. Това може да улесни МОН и да даде допълнителни гаранции, че заявените в Стратегическата рамка амбиции, приоритети и цели няма да останат само на хартия, а ще бъдат адресирани с детайлно планирани и проследими дейности, които да доведат до търсените резултати.

Някои по-конкретни препоръки във връзка с текстовете на Стратегическата рамка:

В Приоритетна област 4 “Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие” е записано, че “иновациите в образованието целят промяна на културата на преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене”. Препоръчваме да допълните, че иновациите в образованието целят и повишаване ефективността на учебния процес, защото този аспект е от първостепенно значение.

Също така, съгласно Приоритетна област 4 “в сферата на образованието ще се прилагат политики, насочени към изграждане и надграждане на образователна облачна среда и създаване на ресурси”. Освен “създаването на (нови) ресурси” обаче е важно – и препоръчваме да допълните изрично – нуждата от споделяне и интегриране на вече съществуващи и доказали се ресурси. Особено когато става въпрос за образователни ресурси и материали, много учители вече създават такива и са имали възможност да ги приложат, и в известен смисъл изпробват с ученици; важно е да бъде насърчено тяхното споделяне, а не просто самоцелното създаване на нови и нови такива, въпреки наличието на готови. Не по-малко важна е възможността да се насърчи интеграцията с и ползването на вече съществуващи безплатни образователни платформи като Кан Академия (https://bg.khanacademy.org/), чиито образователни ресурси се ползват от милиони регистрирани потребители глобално и десетки хиляди ученици и учители и в България всеки месец. Образователните ресурси в Кан Академия са напълно безплатни, както и верифицирани от български експерти – учители с дългогодишна практика; обхващат предметите математика, физика, химия, биология, компютърни науки и програмиране, музика, философия, теми като световна история, здраве и медицина и мн. др, като постоянно се допълват (скоро ще има достъпни и материали по финанси, икономика и др.). Става дума не просто за почти 6000 взаимно свързани и надграждащи се видео урока, но и за десетки хиляди упражнения и задачи, които проверяват знанията и – още по-важно – затвърждават уменията на учениците; на база на тези упражнения и задачи, както и данните за работата на ученика с тях, и с помощта на специален алгоритъм, платформата лесно идентифицира образователни дефицити на учениците и предоставя възможност на учителя и на всеки ментор да адресира индивидуално за всяко дете всеки пропуск по конкретен предмет, отново с помощта на образователни ресурси точно за неговото ниво. Кан Академия беше сред ресурсите, препоръчани от МОН на училищата в началото на обучението в електронна среда от разстояние в началото на пандемията през 2020 г. От тогава насам платформата продължи да доказва огромните си ползи за десетки хиляди ученици и учители в цялата страна. Силно настояваме да се потърсят решения за интегрирането й, както и за интегрирането на други вече съществуващи и доказали се като полезни, безплатни образователни ресурси – с разработваната от МОН облачна среда и единна платформа. Това не просто ще спести държавни и европейски средства, и човешки ресурс за така или иначе изключително натоварените учители, от които очаквате да се обучат и да разработват нови ресурси, но и най-вече ще даде по-лесен единен достъп на всички в системата до доказали се (глобално и в национален план) обучителни ресурси.

Също така, в Цел 4.4. “Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси” е заложено “Надграждане на облачната среда в системата на образованието, въвеждане на специализирани софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните резултати, чрез използване на компютърно моделиране, алгоритми и изкуствен интелект”. И в този аспект препоръчваме да се търси интеграция с налични, доказали се световно решения като описаното по-горе на Кан Академия, която от години развива именно т.нар. “система за майсторство”, стъпваща на анализ на данни от поведението на потребителите и на специално развивани за целта алгоритми. При все че вече имаме на български език един от най-добрите в света инструменти, който също така е напълно безплатен и в който от години се инвестират милиони долари от Централата на Кан Академия, е абсолютно задължително да се направи всичко възможно да се използват неговите силни страни за цялата система, вместо да се хаби ресурс и време в развитието на нови инструменти, при които постигането на подобно ниво далеч не може да се гарантира.

Към Цел 4.4. имаме още и следните препоръки: Освен “увеличаване броя на крайните електронни устройства в училищата” да се допълни и “осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до интернет на учениците в училище”, за да се гарантира лесното използване на електронни образователни ресурси, да се намали нуждата от разнасяне на (тежки) учебници и учебни помагала на хартия, да се направи по-ефективен учебния процес в клас с помощта на електронни платформи като тази на МОН и всички останали.

Освен това, предлагаме “осигуряване на достъп до виртуална класна стая за обучение от разстояние” винаги да се посочва заедно с нуждата от осигуряване на педагогическа подкрепа за работата виртуално, така че да се елиминират в бъдеще и малкото случаи, при които ученици в случаи на епидемии, природни бедствия и др., както и ученици в рискови категории, непосещаващи училище, или ученици със специални образователни потребности биват оставяни да работят от разстояние сами или единствено с подкрепата на своите родители.

В заключение бихме искали също да подчертаем някои силни страни на Стратегическата рамка, които подкрепяме:

Позитивно впечатление ни направи добрата цялостна структура и обособяването на приоритетите на Рамката.

Приветстваме специално включването на:

Отделна Цел 4.2. “Иновации в образователния процес” и включването на дейности/ подцели като: “създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или индивидуално в различни режими на работа във училищата и извън тях”; “разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано обучение”; “прилагане на хибридна форма на обучение (присъствено и дистанционно) чрез използване на отворени образователни ресурси и прилагане на иновативни методи на преподаване”; и т.н.

Отделна Цел 4.3. “Иновации в образователната среда” с дейности/ подцели като “разширяване на образователната среда извън класните стаи и учебните кабинети”.

Цел 3.2. “Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието”, както и застъпената на различни места, важна роля и включване на родителите, например с подцели/дейности като “засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в дейностите на образователните институции”, “подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез приобщаващи иновативни дейности” и др.

Цел 3.4. “Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик” с включено “използване на възможностите на дигиталните технологии и изкуствения интелект при персонализацията на обучението”.

Включването в Приоритетна област 4 на създаване на “цялостен обновен облик на образователните институции, подкрепен от инвестиции в съвременна, провокираща мисленето и творчеството образователна среда и в модерно оборудване и обзавеждане”.

Приоритетна област 7. “Ефективно и ефикасно управление и участие в мрежи” и особено Цел 7.2. “Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи”, както и Цел 7.1. “Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции към управление, основано на креативност и иновации” с подцел/дейност “Дигитализация на управлението на образователните институции и на връзката училище родители (електронни дневници)”.

С уважение,

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
“Образование без раници”
r.laskova @ obr.education
(+359) 885 226012
www.obr.education
bg.khanacademy.org 
fb.com/KhanAcademyBG