Становище на образователни организации относно спряната Наредба №16 от 1 юли 2022г.

„Образование без раници“, заедно с други неправителствени организации в сферата на образованието, участва в изготвянето на становище по повод на спряната от Върховния административен съд Наредба 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование.
Ние смятаме, че приемането на Наредба 16 беше правилна стъпка напред в посока създаване на условия изборът на директори да се базира на лидерски нагласи и умения. Оставаме на разположение да съдействаме на екипа на МОН за промяна на съществуващата наредба или изготвяне на нова, която да отговаря и на законовите регламенти, и на нуждите на образователната система.

Запознайте се с цялото становище по-долу.