Европейската комисия призовава за силен тласък на създаването на благоприятни условия за цифрово образование и предоставяне на цифрови умения

На 18 април 2023г, в контекста на Европейската година на уменията, ЕК прие две предложения за препоръка на Съвета. Те са с цел да подкрепят държавите членки и сектора на образованието и обучението. Основната насока е предоставянето на висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование и обучение с цел развитието на цифровите умения на всички европейски граждани.

Предложенията са насочени към двете основни общи предизвикателства:

  • липсата на подход към цифровото образование и обучение, който да обхваща всички нива на управление
  • трудностите, свързани с придобиването на необходимите цифрови умения.

Засилване на основните благоприятстващи фактори

Въпреки напредъка и някои отлични примери за иновации, досега съвместните усилия не доведоха до системна цифрова трансформация в образованието и обучението. Държавите членки все още не успяват да постигнат задоволителни нива на инвестиции в инфраструктура за цифрово образование и обучение. Изостават областите: оборудване и цифрово образователно съдържание, цифрово обучение на учителите и на персонала, както и мониторинг и оценка на съответните политики.

Препоръки на Съвета

В предложението за „Препоръка на Съвета относно основните фактори, способстващи успешното цифрово образование и обучение“ всички държави членки се призовават да гарантират всеобщ достъп до приобщаващо и висококачествено цифрово образование и обучение. Стремежът е те да се справят с цифровото разделение, което стана още по-очевидно в контекста на кризата с COVID-19. Това би могло да се постигне чрез създаването на съгласувана рамка за инвестиции, управление и обучение на учителите. Рамката съдържа насоки и действия, които държавите членки могат да предприемат. С тяхна помощ те биха могли за да приложат подход, обхващащ всички нива на управление и множество заинтересовани страни. Това засяга и култура на иновации „отдолу нагоре“ и цифровизация, при която водеща роля имат работещите в областта на образованието и обучението.

Подобряване на преподаването на цифрови умения

Маргрете Вестегер

Второто общо предизвикателство, което бе установено, е свързано с различните равнища на цифрови умения в различните групи от населението. То обхваща и способността на националните системи за образование и обучение да се справят с тези различия. 

Цифрови умения за всички

С предложението държавите членки се призовават да започнат на ранен етап да предоставят цифрови умения по съгласуван начин на всички равнища на образование и обучение. Това може да се гарантира чрез определяне на поетапни цели и на целеви интервенции за конкретни „приоритетни или трудни за достигане групи“. В предложението се призовава държавите членки да подкрепят висококачествената информатика в училищата. Необходимо е също да интегрират широко развитието на цифрови умения за възрастните и да се справят с недостига на специалисти. 

„Тези предложения подчертават необходимостта всички хора навсякъде в Европа да имат достъп до цифрово образование. Трябва да направим много повече по отношение на цифровите умения и да им отдадем същото значение като на четенето и писането. Целта е до 2030 г. най-малко 80 % от всички възрастни да притежават поне основни цифрови умения, а в сектора на ИКТ да работят 20 милиона специалисти, включително много повече жени.“ –Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ – 18/04/2023

Сътрудничество и взаимно обучение

ЕК е готова да подкрепи изпълнението на двете предложения чрез улесняване на взаимното обучение и обмена между държавите членки и всички съответни заинтересовани страни посредством инструменти на ЕС. Такъв, например, е Инструмента за техническа подкрепа. Комисията насърчава също така цифровото образование и цифровите умения посредством сътрудничество в рамките на Европейския център за цифрово образование. Възможно е и финансиране от ЕС, например по линия на „Еразъм +“ и програмата „Цифрова Европа“, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс и Механизма за възстановяване и устойчивост, „Хоризонт Европа“ и ИССРМС – Глобална Европа.

Пилотен проект за европейски сертификат за цифрови умения

Единен европейски сертификат

Едно от важните действие от страна на ЕК ще бъде да се улесни признаването на удостоверяването на цифровите умения. В тази насока Комисията заедно с няколко държави членки ще проведе пилотен проект за европейски сертификат за цифрови умения. Целта на сертификата е да се повиши доверието в удостоверяването на цифровите умения и то да се приема в целия ЕС.

Сертификатът ще помогне за широкото, бързо и лесно признаване на цифровите умения на хората от работодатели, доставчици на обучение и др. Резултатите от пилотния проект и констатациите от проучването за осъществимост относно европейски сертификат за цифрови умения ще бъдат представени към края на годината. Окончателният европейски сертификат за цифрови умения ще бъде въведен през 2024 г. въз основа на резултатите от пилотния проект и констатациите от проучването.

цифрово образование

Следващи стъпки

ЕК приканва държавите членки да приемат бързо тези предложения за две препоръки на Съвета.

Благодарение на успешния структуриран диалог и на групата от национални координатори Комисията ще създаде група на високо равнище по въпросите на цифровото образование и цифровите умения в подкрепа на изпълнението на двете препоръки.

Контекст

Мария Габриел

Всеки има право на цифрови умения

Двете предложения се основават на заключенията от структурирания диалог относно цифровото образование и цифровите умения. В неговите рамки в хода на 2022 г. ЕК си сътрудничи с държавите — членки на ЕС. Целта на ЕС е да осигури, че до 2030 г. 80 % от всички възрастни притежават поне основни цифрови умения. Очаква се в сектора на ИКТ да работят 20 милиона специалисти.

Диалогът имаше за цел да се увеличи ангажимента в областта на цифровото образование и цифровите умения. Освен това да  спомогне за ускоряването на усилията на равнище ЕС, така че Европа да може да постигне своите цели за 2030 г. в тази област. Предложенията са в съответствие с основния стълб на солидарността и приобщаването на европейските цифрови права и принципи. В него се посочва, че всеки следва да има достъп до интернет и до цифрови умения, без никой да бъде изоставен.

„Работата ни с държавите — членки на ЕС, чрез плана за действие в областта на цифровото образование се оказа полезна за набелязване на нашите слабости и за намиране на решения. Цифровото разделение продължава да съществува на нашите територии и в обществата ни. Днешните предложения разкриват нашата визия за приобщаващо и висококачествено цифрово образование. Уверена съм, че държавите членки, училищата и институтите за обучение, учителите, родителите и учащите ще обединят сили и ще превърнат визията ни в реалност.“ – Мария Габриел, комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта – 18/04/2023

Посочените предложения са в изпълнение на двата стратегически приоритета на плана за действие в областта на цифровото образование. Те са: насърчаване на разработването на високоефективна екосистема за цифрово образование и повишаване на цифровите умения и компетентности за цифровата трансформация.

Сътрудничество между страните членки

В плана за действие се призовава за по-тясно сътрудничество на европейско равнище в областта на цифровото образование с цел справяне с предизвикателствата и оползотворяване на възможностите, свързани с пандемията от COVID-19. Също така представяне на възможности за общността на образованието и обучението (учители и учащи), създателите на политики, академичните среди и изследователите на национално, европейско и международно равнище. Той е ключов фактор за осъществяването на визията за постигане на европейско пространство за образование до 2025 г. и допринася за постигането на целите на Европейската програма за умения, плана за действие на Европейския социален стълб и Цифровия компас до 2030 г. Като насърчава и подобрява цифровите умения на европейците, днешният пакет също е основен резултат от Европейската година на уменията.

Предложението се основава на анализ, извършен от Съвместния изследователски център на ЕК. В него се набелязват основните поуки и тенденции, очертани в резултат на структурирания диалог, поканата за представяне на мнения и плановете за устойчивост и възстановяване на държавите — членки на ЕС. 

За да сте в течение в новостите в образованието и нашите инициативи, запишете се за бюлетина на Образование без раници оттук.