Цел, предмет и контекст на заданието

Настоящият документ описва задание и параметри за възлагането на външен изпълнител на изработването на методология и инструментариум (събиране на представителни данни, въпросници и др.), както и подкрепа за събиране на информацията и анализа й за провеждане на изследване, чиято цел е да изведе ясни доказателства за въздействието от работата с Кан Академия (Khan Academy) върху образователните резултати на учениците, върху процесите на учене и преподаване за ученици и учители и за различни други ползи в българския контекст и условия. Възложител е сдружение “Образование без раници” (ОбР), отговорно за локализацията и популяризирането на българската версия на Кан Академия. Резултатите от изследването ще бъдат популяризирани сред цялата образователна общност (училища, институции, експертни организации, съюзи на учителите, университети; учители, родители, директори и други образователни администратори) и широката общественост в страната с цел популяризиране на доказани ползи от Кан Академия – най-мащабната безплатна платформа за образование в света.

Данни за положителното въздействие от работата с Кан Академия са налице за други държави, именно на база на други/подобни изследвания. Настоящото изследване следва да ги вземе предвид от гледна точка на методология и подход, доколкото това е целесъобразно, и да изведе представителни данни и факти за разнообразни училищни контексти в България.

До момента ОбР има различни наблюдения и събрана информация за приноса на Кан Академия в българската среда, които са изходна точка за това изследване:

 • Изготвени по проект “Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики” с подкрепата на Столична община по Програма Европа през 2017 г.:
  • Анализ “Оценка на добавената стойност от използването на Кан Академия в училище” след пилотно прилагане на Кан Академия във 2. СУ и Френската гимназия в София (обобщение на анализа и презентация, представена по време на финалния дискусионен панел по темата на Конференция Образование 2017 ще бъдат предоставени на Изпълнителя в началото на съвместната работа);
  • Отзиви на ученици и учители, заснети и в представителен видео клип: youtube.com/watch?v=xYpP76r8ZQ0
 • Отзиви за мобилното приложение на Кан Академия, заснети и в представителен видео клип: https://www.youtube.com/watch?v=BC2WW5IPAhg
 • Обратна връзка от ученици, учители и родители от проведено през 2020 г. първо онлайн Състезание за ученици по математика с Кан Академия – ще бъде предоставена на Изпълнителя от страна на ОбР.
 • Анализ на количествени данни за потреблението на българската версия на Кан Академия за различни периоди, извършван периодично от екипа на ОбР. Достъп до данните ще бъде предоставен на Изпълнителя от страна на ОбР.

Изследването следва да изведе представителни изводи и данни и да надскочи единични изказвания и примери, каквито са налични и към момента.

Изпълнението на изследването, вкл. работата по настоящото задание, се изпълняват и финансират в рамките на проект “Educating Bulgarian Children with Khan Academy 3” на Сдружение “Образование без раници” с подкрепата на Фондация “Америка за България”, основен партньор на ОбР от 2017 г. насам. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Образование без раници” и не отразяват непременно вижданията на Фондация “Америка за България” и нейните партньори. Фондация “Америка за България” е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден по Закона за подпомагане на източноевропейската демокрация от 1989 година чрез Американската агенция за международно развитие. Фондация “Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на инвестициите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Даренията, предоставени от Фондация “Америка за България”, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. За повече информация : www.us4bg.org

Задачи и обхват

Задачите на Изпълнителя са:

 • да разработи методология за описаното изследване
 • да разработи инструментариума за провеждането му (въпросници за ученици, учители и др., тестове за ученици и др. за базисно, междинно и финално замерване; друго нужно за планирането и събирането на данните, на чиито анализ ще стъпи изследването) и инструкции за ползването му така, че да гарантира представителност
 • подкрепа за прилагане на инструментариума и събиране на данните (например в случаите с провеждане на интервюта), както и за анализа им
 • да участва при възможност в дейности за представяне и популяризиране на резултатите и методологията на изследването, особено пред институции.

Задачите следва да бъдат изпълнени в тясна консултация с Възложителя и взимайки предвид публично достъпните изследвания за въздействието на Кан Академия в други страни, включително:

 • изследването на SRI International (Stanford Research Institute)
 • изследването за Long Beach Unified School District в Южна Калифорния
 • изследването на Lemann Foundation в Бразилия по проект “Innovation in Schools”.

Организацията на самото изследване – организация за редовното използване на Кан Академия, комуникация с включените училища, учители, ученици, събиране на тази част от данни на база методологията, за които това е целесъобразно, обобщението им, остават задача на Възложителя.

Водещ въпрос за изследването е:

Как работата с Кан Академия въздейства върху образователните резултати, нагласите към и процесите на учене при учениците, както и на процесите на преподаване и на работата на учителите като цяло?

Подвъпроси, които следва да се обхванат:

 • Допринася ли работата с Кан Академия за по-високи оценки или резултати на тестове или изпити на учениците?
 • Допринася ли работата с Кан Академия за подобряване на ключовите компетентности на учениците?
 • Как работата с Кан Академия въздейства върху нагласите за учене на учениците (вкл. т.нар. “нагласа за развитие/растеж”, мотивация и ангажираност в процеса на учене и др.)?
 • Как работата с Кан Академия въздейства върху организацията и управлението на учебния процес, процеса на преподаване и работата на учителите като цяло (вкл. мотивация за работа, ефективност на процесите и др.)?
 • Каква добавена стойност има работата с Кан Академия при интегрирано използване с облачни технологии като Google G Suite, Microsoft 365 for Education?
 • Каква добавена стойност има работата с Кан Академия по време на дистанционно обучение и(ли) обучение в електронна среда?

В резултат Изпълнителят очаква и извеждане на ясни и кратки изводи от типа:

 • Х минути работа с Кан Академия на седмица подобрява резултатите по математика с Y% на изходно ниво [или друг тест/изпит]
 • и(ли) “2 часа работа с Кан Академия на месец през цялата учебната година въздействат … [по следния начин, например на меките умения на учениците]”
 • и(ли) “Х% от децата харесват учебния процес с Кан Академия, докато само Y% го харесват без

Други задължителни параметри – изследването следва да:

 • обхване данни за работата с Кан Академия и да проследи възникналата промяна през учебната 2020/2021 г. – една пълна учебна година;
 • анализира работата с и въздействието на Кан Академия по математика (най-развития предмет/ тема в платформата); други предмети може и е желателно да бъдат обхванати дотолкова, доколкото това е възможно през избраните учители по математика и техните ученици и доколкото може да залегне във въпросници и инструментариум (с основна цел работа и резултати по математика) лесно, без да води до претоварване на изследването;
 • обхване минимум по един учител учител по математика в минимум три различни, представителни за страната типа училища, като всеки учител следва да работи през цялата учебна година с по един клас от по средно 20 ученици всяка седмица по избран от него начин, но така, че учениците да работят с платформата минимум по 30 минути на седмица;
 • изследва задълбочено на първо място работата с българската версия на Кан Академия, но да засече и отбележи и ефекти от работата с оригиналната английска и други езикови версии, доколкото това се случва при включените в изследването ученици и учители.

При разработване на методологията и инструментариума за изследването да се вземе предвид:

 • Типологията на различните видове данни за работата и напредъка на всеки ученик, които самата платформа Кан Академия събира, както и данните за потреблението на платформата, до които има/няма достъп Възложителя като партньор на Кан Академия САЩ (детайли ще бъдат предоставени на Изпълнителя от страна на Възложителя в началото на съвместната работа).
 • Нуждата от въвеждащо обучение и постоянна подкрепа и менторство на избраните целеви учители от страна на екипа на ОбР през учебната година, така че да се гарантира запознатостта и безпроблемното ползване на платформата и различните й функции. Екипът на ОбР има готовност да предостави тази нужна подкрепа по време на учебната година.

Административни изисквания

Ориентировъчни срокове при изпълнението

 • Подписване на договор и начало на работата: до 31 август 2020 г.
 • Разработване на рамка за методология за изследването
  • Предоставяне на първа версия за обратна връзка: до 14 септември 2020 г.
  • Обратна връзка от страна на Възложителя: до 19 септември 2020 г.
  • Отразяване на обратната връзка и финализиране на методологията: до 24 септември 2020 г.
 • Разработване на инструментариума за провеждане на изследването (въпросници за ученици, учители и др., тестове за ученици и друго нужно за планирането и събирането на данните, на чиито анализ ще стъпи изследването)
  • Предоставяне на първи версии за обратна връзка: до 20 септември 2020 г.
  • Обратна връзка от страна на Възложителя: до 24 септември 2020 г.
  • Отразяване на обратната връзка и финализиране: до 30 септември 2020 г.
 • Прилагане на Кан Академия в избрани училища и събиране на данни : октомври 2020 г. – юни 2021 г.
 • Анализ на събраните данни : юли-октомври 2021 г.
 • Финализиране: 30 ноември 2021 г.
 • Участие при възможност в дейности за представяне и популяризиране на резултатите и методологията на изследването, особено пред институции: 2021-2022 г.

Изисквания към Изпълнителя

Задължителни изисквания към експертния екип на Изпълнителя:

 • Професионален опит в изследвания, количествени и качествени оценки, както и социологията, психологията
 • Познания за системата на училищното образование в България
 • Познания в сферата дигитализация на образованието и дигитални платформи за образование
 • Опит в работата по проекти
 • Отлично боравене с облачни технологии и споделени документи
 • Отлично владеене на български и английски език

Изисквания, носещи предимство:

 • Професионален опит в изследвания, количествени и качествени оценки в сферата на образованието и образователните политики, в частност на училищното образование
 • Професионален опит в изследвания, количествени и качествени оценки в сферата на образованието и образователните политики, възложени от европейски или международни институции
 • Познания за системата на училищното образование в други страни

Цена

Финална цена: 3000 лв. с ДДС

Документи за кандидатстване

 • Концепция за изследването, представяне и аргументиране на типа методология, към която ще се ориентира Изпълнителя
 • Подробни автобиографии или линкове към такива онлайн на предложения експертен екип, от които да е видно изпълнението на изискванията към Изпълнителя, описани по-горе
 • Справка и по възможност копия на/линкове към предишни изследвания на Изпълнителя, онагледяващи опита му съгласно описаните по-горе изисквания към него

Следва да се изпратят до hi[at]obr.education и r.laskova[at]obr.education
в срок до 24 август 2020 г. 

Контакт с Възложителя

За въпроси по заданието:

Розалина Лъскова, изпълнителен директор
r.laskova[at]obr.education, 0885 226012