И предизвикателствата пред превода и адаптирането на материалите на Кан Академия на български

В българското училище математиката се изучава като единен учебен предмет. Обучението е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет и с изграждане на ключови компетентности на ученика.
До 10 клас обучението по математика се реализира в рамките на общообразователната подготовка, а в 11 и 12 клас то се осъществява на две нива – общообразователна и профилирана подготовка. Общообразователното ниво включва получаването на основни знания и умения, съобразно учебната програма за всеки клас. Тяхното усвояване осигурява на ученика изграждане на необходимата математическа култура за дадения клас и създава необходимата база за успешното му обучение по математика в следващите класове.

Основната дейност на колектива на сдружение „Образование без раници“ е насочена към превод на български език на предоставените от Кан Академия учебни материали, както и разпределението им по класове и теми, съобразно учебните програми, разработени от МОН.

До момента преведените учебни материали са подредени по теми съобразно актуалните учебни програми от първи до 10 клас включително. Вече са качени на сайта и трите курса по новата учебна програма за 11 клас, валидна от тази учебна 2020/2021 година: общозадължителната подготовка, Модул 1 Геометрия и Модул 2 Елементи на математическия анализ от профилираната подготовка по математика. Този начин на подредба дава възможност на учителите лесно да намират подходящи материали за дадена тема. Всички материали са разработени на достъпно ниво, така че учениците да могат да ги използват както за работа в час с помощта на учител, така и за самостоятелна подготовка. Многобройните упражнения дават възможност за проверка на усвоените знания както от учителя, така и самостоятелно от ученика (и/или родителя), което в момент на дистанционно обучение е изключително полезно.

Много важна страна на използването на материали от сайта на Кан Академия е, че това става безплатно, а това дава шанс на ученици с различни финансови възможности да ползват без ограничения предоставените на сайта материали.

Поради спецификата на терминологията в областта на математиката, преводът на материалите от английски език на български език не може да мине без участието на експерти по математика. Работата на всеки експерт по математика се състои в две направления. В едното направление той използва опита си като дългогодишен учител по математика, за да преценява за кой клас и по коя тема може да се отнесе даден материал съобразно българската учебна програма.

Във второто направление е необходим превод на математическите термини от английски език на български език. Тук, поради често срещана голяма разлика в терминологията, се налага да се разглежда математическата основа на даден термин, за да се намери адекватен термин на български език, защото понякога буквалният превод означава нещо друго на български език.

Като пример ще дам терминът „Scalar multiplication (of vectors)“. Буквалният превод на този термин е „скаларно умножение (на вектори)“, което много напомня на „скаларно произведение (на вектори)“, но двете неща нямат нищо общо помежду си, освен че и двете се отнасят за вектори. В първият случай става въпрос за умножение на вектор с число (скалар), а във втория – за умножение на два вектора, в резултат на което се получава число (скалар).

При консултациите относно преводите експертите също така обръщат внимание и на начина на изписване на математическите символи, тъй като и тук има разлика при различните езици.

С една дума, колективът на сдружение „Образование без раници“ е извършил и извършва огромна работа, с която подпомага дейността на учители, ученици, преподаватели и студенти в областта на математиката, пък и на други науки.

Райна Павлова

Райна Павлова

Експерт

Завършва с отличие през 1969 г. ВПИ „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив, специалност математик и учител по математика и физика. В продължение на 28 години г-жа Павлова е научен сътрудник по иконометрика и математическа статистика в ИВТ Варна; хоноруван асистент по висша математика във ВИНС Варна и хоноруван асистент по математическа статистика във ВСУ – Варна. Г-жа Павлова е дългогодишен учител по математика и физика в гимназиален етап в ПГ по ЗГС с. Стефан Караджа, обл. Варна и вече 5-та година експерт по математика към сдружение „Образование без раници“. Ползва руски, френски и английски език.