От 2 март 2020 г. сдружение “Образование без раници” изпълнява едногодишен проект, одобрен в рамките на първата сесия за Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани, тематичен приоритет №6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Проектът е със заглавие и тема:
“Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие.”

Проектното предложение е оценено с 90 от 100 точки и е одобрено за финансиране в размер на безвъзмездната финансова помощ до 9698.90 евро.

В последните години нашето сдружение се разраства все повече, концентрирайки най-много усилия в това: 

  • по-скоро да предложи пълна българска версия на най-мащабната платформа за образование в света, при това напълно безплатна – Кан Академия
  • да обучава все повече учители да прилагат иновации, включително да ползват този доказано полезен за учениците дигитален ресурс и други наложени такива.

В Кан Академия имаме – напълно безплатно – все повече съдържание на български, мобилно приложение, много инструменти за учители. Обученията и уебинарите ни за учители получават много високи оценки. Въздействието на Кан Академия върху резултатите и мотивацията на учащите е потвърдено международно и в страната. Виден е потенциалът ни да помагаме в много по-голям мащаб – ако достигаме повече ученици и учители. 

Отдавна идентифицираме нуждата от повече публичност, по-добър маркетинг и достигане на повече учители и ученици, за да им помагаме за по-високи образователни резултати; повече контакти в страната (там са най-сериозните нужди, има и висок потенциал за растеж на потреблението на Кан Академия); повече капацитет за фондонабиране и оптимизиране на някои вътрешни процеси, за да разширим устойчиво успешната си работа.

Затова в този проект сме планирали следните дейности:

  • Ще работим за по-добро взаимодействие с местните власти и училища на местно ниво (по-конкретно в 5 общини в областите Монтана и Плевен)
  • Повече дейности за разпознаваемост и позициониране на работата ни и Кан Академия като доказано помагащ, напълно безплатен дигитален ресурс, и за още по-добра публичност и отчетност на организацията
  • Укрепване капацитета ни за съвместни действия за повече финансова устойчивост на целия НПО сектор в образованието (някои анализи и дискусии, за които предстои да информираме)
  • Укрепване капацитета ни за фондонабиране и повече финансова устойчивост на сдружението
  • Укрепване капацитета ни за по-добро управление и организационна устойчивост като цяло (с подкрепа и оптимизация на някои вътрешно-организационни процеси).

Пожелайте ни успех!

За повече информация:

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор 
“Образование без раници”
r.laskova[a]obr.education

Проектът “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие”
се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9698 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП,
Фонд Активни граждани, www.activecitizensfund.bg

Основни цели на проекта са: повече публичност и по-добър маркетинг на Кан Академия и Образование без раници, достигане на повече учители и ученици с цел по-високи образователни резултати; повече контакти в страната; повече капацитет за фондонабиране (на организацията и в подкрепа на целия сектор); оптимизиране на някои вътрешни процеси.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.