“Образование без раници” с проект по Фонд Активни граждани, с ползи за целия сектор

Само по-доброто образование ни води към по-проспериращо общество в дългосрочен план. А във време на пандемия с непредвидим развой, отново знанието и науката са сферите, на които възлагаме най-големите надежди за справяне с кризата.

Как да подобряваме системата, кои са най-добрите практики за дистанционно обучение, как децата учат най-ефективно и т.н.? Обикновено най-големият експертен капацитет по тези теми е не просто в МОН, институциите и университетите, а в експертните граждански организации, работещи пряко с училища, учители, ученици, родители и застъпващи се пред институциите за по-добри политики. Именно до такива неправителствени организации се допитва и МОН редовно в усилията си да гарантира качествено образование за всички и в условията на Ковид-19.

Една от тези организации – “Образование без раници” – финализира в края на февруари 2021 г. проект по Фонд Активни граждани и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по който се опита да предостави подкрепа за образованието в по-малки общини, но също така да инициира общи действия заедно с други експертни НПО в образованието за повече финансова устойчивост на сектора чрез общи действия към общини, фондации, компании и държавата.

Подкрепа за образованието в по-малки общини в Монтанско и Плевенско

С цел предлагане на подкрепа за местните училища, през изминалата година “Образование без раници” осъществи контакти с представители на общините Лом, Берковица, Червен бряг, Долна Митрополия, Левски и Долни Дъбник, както и РУО Монтана и Плевен. Двете области Монтана и Плевен бяха избрани поради по-ниски образователни резултати в предишни години.

Впоследствие бяха организирани две онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията” за образователните общности в области Монтана, Плевен и Видин. Включиха се директори и администратори, учители, представители на РУО, на общинските администрации и на общинските съвети с ресор “Образование”. Повече за обсъжданите теми тук.

С целевите общини, както и с фирми на тяхната територия, продължават да се търсят форми на сътрудничество. Идеята е с подкрепата на местния бизнес да се инициират дейности в подкрепа на местните учители и училища за дистанционното обучение, а с подкрепата на общините да се осъществят кампании, популяризиращи напълно безплатни за всички онлайн образователни инструменти като платформата Кан Академия, която е и най-мащабната и наложена безплатна платформа за общообразователно съдържание в света.

Финансова устойчивост на неправителствения сектор, ангажиран в сферата образование

Една от “вечните теми” за гражданските организации винаги е била как в бъдеще да подсигуряват финансово дейностите си, с които допринасят за решаване на важните за обществото проблеми. Могат ли да се стимулират индивидуални лица, компании и фондации да даряват повече за експертните образователни организации в третия сектор? Има ли на общинско ниво възможност и смисъл от повече партньорства и проекти между властите и тези организации, както и повече общински програми в сферата образование – с участие на третия сектор?

Адресирайки тези и свързани въпроси, “Образование без раници” направи двe кратки, непретендиращи за изчерпателност изследвания:
1) Анализ бюджети, програми и партньорства за образование на най-големите общини, и
2) Анализ на дарителството за образование (преглед на изследвания, инициативи, мнения на Българския дарителски форум, Фондация BCause, ФРГИ и др.).

Тези изследвания станаха база за онлайн дискусията „Общински средства и дарителство – за НПО в образованието“ на 09.02.2021 г. На нея се обсъдиха възможности за общи действия на активните НПО в образованието към общини, фондации, компании и държавата, в търсене на финансова устойчивост на отделните организации и на сектора като цяло. Участие в дискусията взеха представители на Българския дарителски форум, Заедно в час, Образование България 2030, Национална мрежа за децата, Асоциация Родители, Тръст за социална алтернатива, “Подарете книга”, независими експерти и организаторите “Образование без раници”. В дискусията се набелязаха редица теми с продължение и възможности за общи стъпки, с които организациите – като общност – да адресират потенциални компании-дарители, за които образованието и науката отдавна са приоритетни сфери; да се обърнат към държавни институции във връзка с бъдещи финансови инструменти; да обмислят общи комуникационни кампании; да набележат общ интегриран подход към общини, в частност и към малки такива, каквито често имат по-голяма нужда от подкрепа.

Организационен капацитет за повече въздействие

Фонд Активни граждани подкрепя проекти за подобряване на организационния капацитет и устойчивост на одобрените граждански организации, което не е често срещана възможност. В рамките на проекта си “Образование без раници” осъществи още: дейности за повече разпознаваемост, публичност, по-добра отчетност и цялостна устойчивост на работата си – например чрез подобрен сайт, по-добра визия и структура на публичните годишни отчети за дейността; чрез план за изпълнение на нова комуникационна стратегия; обновена стратегия и нови кампании за привличане на повече редовни дарители; чрез подобрена комуникация в онлайн пространството и социалните мрежи; и чрез одит на вътрешни процеси в организацията, свързани с трудово-правните отношения, здравословните условия на труд и др.

Тези дейности означават подобрен капацитет, а той гарантира устойчивост на дейностите на организацията, в помощ на системата за по-високи образователни резултати на всички деца в България. Двете основни направления, по който “Образование без раници” работи, са:
развиване на българската версия на най-мащабната платформа за образование в света, при това напълно безплатна – Кан Академия;
обучаване и подкрепа на все повече учители да прилагат иновации и доказали се световно онлайн инструменти.

Проектът “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9698 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани, www.activecitizensfund.bg

За повече информация:

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
“Образование без раници”
r.laskova [at] obr.education

Този пост е разпространен в рамките на проект с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.