Тъй като едни от първите упражнения, с които ще разполагаме в онлайн платформата, ще са на тема Десетични дроби, извеждаме списък с подготвителните уроци, които ще трябва да преведем и запишем, за да допълват упражненията. 🙂

1. decimal-place-value
2. decimal-place-value-2
3. decimals-on-a-number-line
4. rounding-decimals
5. estimation-with-decimals
6. comparing-decimals
7. adding-decimals
8. subtracting-decimals
9. multiplying-a-decimal-by-a-power-of-10
10. multiplying-decimals
11. dividing-a-decimal-by-a-power-of-10
12. dividing-decimals-21
13. dividing-decimals
14. mulitplyling-decimals-3