Архив на категория: Uncategorized

Дългогодишният ни сътрудник Райна Павлова за работата като експерт по математика за Кан Академия

И предизвикателствата пред превода и адаптирането на материалите на Кан Академия на български

В българското училище математиката се изучава като единен учебен предмет. Обучението е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет и с изграждане на ключови компетентности на ученика.
До 10 клас обучението по математика се реализира в рамките на общообразователната подготовка, а в 11 и 12 клас то се осъществява на две нива – общообразователна и профилирана подготовка. Общообразователното ниво включва получаването на основни знания и умения, съобразно учебната програма за всеки клас. Тяхното усвояване осигурява на ученика изграждане на необходимата математическа култура за дадения клас и създава необходимата база за успешното му обучение по математика в следващите класове.

Основната дейност на колектива на сдружение „Образование без раници“ е насочена към превод на български език на предоставените от Кан Академия учебни материали, както и разпределението им по класове и теми, съобразно учебните програми, разработени от МОН.

До момента преведените учебни материали са подредени по теми съобразно актуалните учебни програми от първи до 10 клас включително. Вече са качени на сайта и трите курса по новата учебна програма за 11 клас, валидна от тази учебна 2020/2021 година: общозадължителната подготовка, Модул 1 Геометрия и Модул 2 Елементи на математическия анализ от профилираната подготовка по математика. Този начин на подредба дава възможност на учителите лесно да намират подходящи материали за дадена тема. Всички материали са разработени на достъпно ниво, така че учениците да могат да ги използват както за работа в час с помощта на учител, така и за самостоятелна подготовка. Многобройните упражнения дават възможност за проверка на усвоените знания както от учителя, така и самостоятелно от ученика (и/или родителя), което в момент на дистанционно обучение е изключително полезно.

Много важна страна на използването на материали от сайта на Кан Академия е, че това става безплатно, а това дава шанс на ученици с различни финансови възможности да ползват без ограничения предоставените на сайта материали.

Поради спецификата на терминологията в областта на математиката, преводът на материалите от английски език на български език не може да мине без участието на експерти по математика. Работата на всеки експерт по математика се състои в две направления. В едното направление той използва опита си като дългогодишен учител по математика, за да преценява за кой клас и по коя тема може да се отнесе даден материал съобразно българската учебна програма.

Във второто направление е необходим превод на математическите термини от английски език на български език. Тук, поради често срещана голяма разлика в терминологията, се налага да се разглежда математическата основа на даден термин, за да се намери адекватен термин на български език, защото понякога буквалният превод означава нещо друго на български език.

Като пример ще дам терминът „Scalar multiplication (of vectors)“. Буквалният превод на този термин е „скаларно умножение (на вектори)“, което много напомня на „скаларно произведение (на вектори)“, но двете неща нямат нищо общо помежду си, освен че и двете се отнасят за вектори. В първият случай става въпрос за умножение на вектор с число (скалар), а във втория – за умножение на два вектора, в резултат на което се получава число (скалар).

При консултациите относно преводите експертите също така обръщат внимание и на начина на изписване на математическите символи, тъй като и тук има разлика при различните езици.

С една дума, колективът на сдружение „Образование без раници“ е извършил и извършва огромна работа, с която подпомага дейността на учители, ученици, преподаватели и студенти в областта на математиката, пък и на други науки.

Райна Павлова

Завършва с отличие през 1969 г. ВПИ „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив, специалност математик и учител по математика и физика. В продължение на 28 години г-жа Павлова е научен сътрудник по иконометрика и математическа статистика в ИВТ Варна; хоноруван асистент по висша математика във ВИНС Варна и хоноруван асистент по математическа статистика във ВСУ – Варна. Г-жа Павлова е дългогодишен учител по математика и физика в гимназиален етап в ПГ по ЗГС с. Стефан Караджа, обл. Варна и вече 5-та година експерт по математика към сдружение „Образование без раници“. Ползва руски, френски и английски език.

Нашият експерт Катерина Марчева за математиката в Кан Академия по новата учебна програма за 11. клас в сила от 2020/2021

И друга полезна информация за ученици и учители

Математиката за 11. клас в сайта на Кан Академия на български език е разделена в три отделни курса. Защо всъщност?

На места има значителни разлики между образователните програми в България и представеното в Кан Академия. [Но] Има разлики и между учебниците на различните издателства в България. Мисля, че в това няма нищо лошо. Училищата и учениците са различни. Някои въпроси са много субективни и зависят от интересите и възможностите и на ученици, и на учители. Смятам, че съществуването на някои различия разширява погледа и на ученици, и учители.

От 1. до 10. клас учебните програми за  математика са задължителни за всички ученици във всяко училище. В 11. клас обучението се разделя на “два клона”: общозадължителна подготовка и профилирана подготовка.

Общозадължителната програма се изучава от всички, обучаващи се във втори гимназиален етап, в рамките на 72 часа годишно, с името “Математика” с текущи оценки и оценки за първи, втори срок и годишна.

Профилираната подготовка се изучава от учениците с профил “Математика” в учебния план на съответната паралелка, без значение дали е първи, втори или трети профилиращ предмет (а има случаи и на 4-ти). Тези ученици изучават освен общозадължителния предмет “Математика” още два задължителни модула – Модул 1 “Геометрия” и Модул 2 “Елементи на математическия анализ”. Всеки от тези модули се изучава с по 72 часа годишно и има отделни текущи, както срочни и годишни оценки. (Виж части от Наредба 11 за оценяване в края на документа)

Именно тези промени са причината за трите отделни курса по математика за 11. клас по българската учебна програма, първия от които с общозадължителната програма вече е на сайта на Кан Академия.

В Наредба 7 за профилирана подготовка се казва, че освен задължителните модули има и избираеми модули (виж по-долу чл. 3 от тази Наредба 7).
Програмата за избираемия модул се изработва от учителя и утвърждава от директора на училището. Броят часове са най-малко 1 седмично (36 годишно) и най-много 4 часа седмично или 144 часа годишно. При тези условия отделно подреждане на избираем модул не е възможно да бъде направено, затова във всеки от курсовете има секции за допълнителна подготовка, материалите в които са подходящи за включване в избираеми модули по преценка на учителя.

Наредба 7 за профилирана подготовка

Чл. 3. (1) Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули.

(2) Модулът е самостоятелно обособена част от профилираната подготовка по съответния профилиращ учебен предмет, насочен към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени научни и/или приложни области.

(3) Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят в изискванията по чл. 4, ал. 1 за резултатите от обучението по профилиращия предмет.

(4) Задължителните модули се изучават в ХI клас със 144 учебни часа годишно и в ХII клас – със 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас – с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас – с не повече от 124 учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно.

(5) Резултатите от обучението по конкретни задължителни и/или избираеми модули за придобиването на профилираната подготовка по решение на висшето училище може да се признават като натрупани кредити във висшето образование при условия и по ред, определени от съответното висше училище.

А ето и как се формират оценките – извадки от наредбата, съществени за формирането на годишните оценки по профилиращ предмет в 11., 12. клас и окончателната  оценка в дипломата.

Съгласно Наредба 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

 • При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет без да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет.(чл. 22, ал. 10)
 • При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета (чл. 23, ал. 8)
 • С изключение на случаите по чл. 23, ал. 8, срочните и  годишните оценки от IV до XII клас  се формират с точност до цяло число (чл. 24, ал. 2)
 • Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове. (чл. 30, ал. 1)
Катерина Марчева

Експерт по математика за Кан Академия на български, дългогодишен учител по математика и директор на 10 ОУ и СОУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ в Благоевград, хоноруван SAT инструктор по математика в ELI на Американски университет и хоноруван асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.“Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията”

На 17 и 19 ноември 2020 г. сдружение “Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията” за образователните общности в области Видин, Монтана и Плевен.

Събитията, организирани по проект с подкрепата на Фонд Активни граждани, обхванаха следните теми:

 • Практики за комбинирано обучение в условията на пандемия – по света и у нас, и как това променя образованието във всяко училище. 
 • Как се справиха българските учители в извънредната ситуация – какво могат да научат от нас други държави и какво можем да подобрим в България. Резултати от мета-анализ на сдружение “Образование без раници”.
 • По-добро и по-лесно структуриране на образователния процес чрез технологиите – и каква подкрепа могат да получат учителите за това.
 • Характеристиките на иновативните училища.
 • Възможностите, които откриват безплатни образователни инструменти като предлаганите от МОН, тези на Google for Education или такива като Кан Академия.
 • Дискусия за предизвикателствата в училище  и преглед на възможности за подкрепа и възможни решения.

В кръглите маси се включиха общо 51 участника – директори и администратори, учители, представители на РУО, на общинските администрации и общинските съвети с ресор “Образование”.

Ето част от споделеното по време на кръглите маси от страна на участниците:

Най-големите предизвикателства пред образователните общности във връзка с преминаването към дистанционно обучение бяха обобщени така:

 • Достъп до интернет,
 • Липса на устройства,
 • Труден контрол върху учениците,
 • Обратна връзка от учениците,
 • Ангажираността на учениците и др.

88 процента от участниците, дали обратна връзка, споделят, че са имали най-голяма полза от представените конкретните практики от учителската работа.

Участниците споделиха и теми от училищната практиката, за които смятат, че има нужда от още обсъждане в образователната система и обществото:

 • Мотивация на ученици и родители за активно участие в обучение от разстояние в електронна среда.
 • Съвместяване от учителя на присъствено обучение на класа с обучение на дете в електронна среда по желание на родител.
 • Създаване на мотивацията за учене.
 • Изграждане на ключови компетентности.
 • Начини за приобщаване на  “трудните родители”.
 • Стратегии за преодоляване на проблеми с деца и родители.
 • Предизвикателствата в професионалното образование.
 • Продължаване на повдигнатите тези за обсъждане и др.

Кръглите маси бяха възможни благодарение на проект “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие”, финансиран от Фонд Активни граждани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за споделеното от страна на организаторите по време на кръглата маса се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

За връзка с екипа на сдружението, повече информация, възможности за участие в други събития, партньорства или подкрепа на дейностите на сдружението:

Станислава Гатева, координатор проекти, електронна поща: s.gateva @ obr.education, телефон: 0878 35 05 05

Работа у дома с две деца в дистанционно обучение? Мисията възможна (все пак).

Настоящият текст е смесица от професионални съвети и опита на Станислава Гатева – майка и член на екипа на “Образование без раници”  – в съчетаването на работа от дома и дистанционното обучение на 2 броя деца 🙂

И ето – отново сме в дистанционно обучение! За разлика от първия път сега можем спокойно да излизаме по парковете и площадките. Учителите вече умеят доста по-добре да работят в електронната среда. А часовете трябва да са синхронни в по-голямата си част.

И все пак – докато продължаваме да работим (а и дори да сме в отпуск), дистанционното обучение на децата вкъщи остава голямо предизвикателство

Все нещо не става от първия път. Губя време в цъкане по поредната програма, а часът вече тече. Да не говорим, че отдавна трябваше да съм на служебния компютър, а не да чатя с другите родители по телефона как да решим проблема.  В този дух звучат множество изказвания в социалните мрежи.

А ако децата са две и в по-нисък етап – умножаваме всичко това по много…

Добрата новина е, че има няколко стъпки, които да облекчат всички ни – родителите, децата, учителите, така че да имаме повече време за (о!) работа без прекъсване! Ситуацията може да изглежда трудна в началото, но има голям потенциал да става по-лека. 

Стъпка 1

Погрижете се за себе си. Може би ще ви учудя, но няма по-важна стъпка. Планирайте деня си така, че да остава лично време за вас. Време, в което да правите нещо, което ви носи удовлетворение. И обявете на всички, че това е вашето време и не искате да ви безпокоят. Е, разбира се, без случаите, в които член на семейството е в СМЪРТНА беда. Трябва да е ясно – вашето време може да бъде прекъснато само, ако нечий живот е заплашен.

Движете се, за да се възползвате максимално от това, което тялото ви може да произведе, при това безплатно. Аеробното движение е шампион по създаване на добро настроение. Ето това може да произведе тялото ви, ако го раздвижите малко:

 • ендорфин – енергизира и създава усещане за еуфория; 
 • серотонин – регулира настроението, апетита, кръвосъсирването, съня и сърдечния ритъм. 

Не е лоша сделка за известно усилие. 

Повече за невротрансмитерите тук.

Освен това помолете ваши близки да се включат. Задачата ви наистина е трудна. Например, другият родител може да поеме повече от задълженията у дома, а баби и дядовци – да приготвят храна за вас у дома си или да помагат с домашното по телефона. 

Стъпка 2 (не че не го знаете, но)

Децата продължават да имат нужда от режим. Може би не съвсем същия, като при присъствено обучение в училище. Но е важно да знаят предварително какво ще се случва. Пример:

 • Ставане от сън в определен час. 
 • Уроци с учителката от занималнята и (или самостоятелна) подготовка на уроците. 
 • Игра навън. 
 • Изпращане на домашните и започване на часовете. 
 • Разговори с приятели.
 • Време, в което имат право да са пред екран.

Стъпка 3

Подгответе от предишната вечер необходимото за следващия ден (така както би било, ако децата ходеха и на училище). 

Дрехи и храна за през деня, за да не се губи време в готвене или в търсене на “къде са ми чорапите” и “сега не мога да изляза, защото не мога да намеря два еднакви чорапа”. 

Същото важи за техниката и “работното място” за учене.  

При всички положения не искаме да им търсим химикалка по спешност, защото при започване на часа крещят от бюрото си, че нямат нито една от наличните 1500 химикалки у дома. Би било добре да са готови предварително.

Разбира се, аз така и не достигнах висотата децата ми да се държат така отговорно към училище, както аз си го представям. Но е процес и трябва търпение. (Както когато за триста и петнайсти път са се скарали за последната според тях съществуваща химикалка на света, която непременно ще изскубнат от ръцете на другия, точно по време на час. Тогава аз само тихо се надявам в тази ситуация да не са били с включен микрофон и да се чуе остър писък в час “ВЪРНИИИИИ СИ МИ ХИМИКАЛКАТА, КРАДЛИВЕЦООООО!”).

Стъпка 4

Всъщност тук отново става въпрос за подготовка. Но този път за това как работят различните платформи и инструменти, които използват учителите. В интернет има много ресурси, които да ви ориентират и да ви подготвят, ако възникне проблем с конкретна програма. 

Добрата новина е, че след като научите необходимото – вие и детето, вероятно като родител няма да имате нужда да се занимавате повече с разгадаване на работата им. Малко усилия в началото и после е отговорност на детето – да влиза в час и да си прави домашните.

За вас ще остане само да наглеждате децата да влизат навреме в часовете и евентуално да не пропуснат да си предават домашните. Няма да крия, че все още не съм измислила решение на все пак не сложния проблем – вкъщи НЯМА училищен звънец/уредба, който да възвестява достатъчно шумно на двамата ученика, които на всичкото отгоре влизат по различно време в час. Нагласила съм напомняния на устройствата на децата, но те са доста дискретни и накрая основният пазител на времето оставам аз. Но вероятно ще можете да ми дадете идеи как да реша този проблем.

Насоки за някои от най-широко използваните платформи:

Насоките за конкретна платформа са на едно търсене в Google 🙂

Google

MS Teams

Школо

Khan Academy

Да не забравяме за безопасността на децата докато са онлайн.

Стъпка 5

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ СПОКОЙНО, НА ВОЛЯ И ПОЧТИ КОНЦЕНТРИРАНО ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА!!!!!!!! 

Няма да крия, че мечтая за момента, в който пандемията ще е приключила, а аз ще се наслаждавам на часове работа без прекъсвания от “колегите в домашния офис”.

За финал

Бъдете здрави, пазете се. Науката напредва с всеки изминал ден и се доближаваме до връщането към нормално. Технологиите по безпрецедентен начин ни помагат да останем свързани по време на пандемия. И помнете, в моментите, в които ви е много трудно – няма да е вечно така и не сте сами. Сега е труден период, но той няма да е безкраен, а и можем да си помагаме. 

Добротата – кампания “Имаш силата – бъди приятел!” за ученици (и не само :)

Тази година сдружение “Образование без раници” e част от кампанията на Cartoon Network „Имаш силата – бъди приятел“. 

Нейна главна тема е добротата на децата. За тях, както и за възрастните, има безплатен “Наръчник на добротата”, който можете да изтеглите тук: https://budipriatel.cartoonnetwork.bg/#/be-good 

В него ще намерите важни въпроси и съвети за добротата – за децата, за учителите, за родителите.

В условията на криза и полярни мнения – доброто отношение един към друг помага на всички ни да преминем по-лесно напред! Да направим света поне малко по-добър и мил.

За още полезна информация, следете 

сайта ни: https://obr.education/

и Фейсбук профила ни: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG