Архив на категория: Обяви

Сдружение “Образование без раници” търси стажант “Аудио и видео монтажист”

Информация за практическото обучение

Синхронизация на звук с видео, синхронизация на субтитри, подмяна/добавяне на надписи, графики и т.н. във видео, откриване и използване на различни подходи/инструменти с цел увеличаване на ефективността на продукцията. Работата ще бъде над видео уроците от най-мащабния онлайн портал за образование в света – Khan Academy. За превода и адаптацията на тази платформа на български работи сдружение “Образование без раници”. Сдружението подпомага осъвременяването на образованието в България, популяризира и създава алтернативни образователни и културни ресурси на български език, предимно в Интернет пространството.

Условия на работа

През по-голямата част от практиката, работата се извършва с гъвкаво работно време и без фиксирано работно място. Очаква се редовна онлайн комуникация, следене на имейл кореспонденция, ежеседмични Скайп оперативки вкл. с по-голям екип на организацията. Работа в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие.

Задачи, които ще изпълнява студентът

 • Синхронизация на звук с видео.
 • Синхронизация на субтитри.
 • Подмяна/добавяне на надписи, графики и т.н. във видео.
 • Работа с програми за редакция на видео.
 • Компютърна обработка на звук.
 • Откриване и използване на различни подходи/инструменти с цел увеличаване на ефективността на продукцията.
 • Представяне на работата си пред заинтересовани доброволци.

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 • Знания и умения в областта на съвременния монтаж и новите технологии за монтаж.
 • Знания за спецификите на създаването/обработката на образователни видео клипове.
 • Познания за предизвикателствата и световните тенденции при прилагането на технологиите в създаването на видео материали в областта на образованието.
 • Базисни знания за анализ на данни и комуникирането им с цел реални подобрения в работните процеси.
 • Умения за работа в екип, за ефективно управление на времето и дистанционна работа в международен контекст.
 • Развитие на презентационни умения.

Очаквани резултати от практическото обучение

 • Участие на студента във видеомонтажа на образователни клипове на световно ниво.
 • Използване на съвременни инструменти за монтаж на видео.
 • Участие на студента в представяне на етапите и необходимите инструменти за видеомонтаж пред доброволци.
 • Участие на студента в подобряване ефективността на работните процеси на сдружението, вкл. чрез търсене на алтернативни инструменти за работа, чрез анализ на данни.
 • Придобиване на познания за най-наложените онлайн инструменти за образование в света, в частност за процеса по създаване на образователни видеоклипове.

Необходими знания

 • Базови теоретични знания по видеомонтаж
 • Компютърна грамотност

Необходими умения

 • Задължително владеене на английски език.
 • Отлична езикова култура на български език.
 • Умения за систематизиране и анализ на информация, вкл. електронни таблици и проучване на алтернативни инструменти и техники за видеомонтаж.
 • Добри комуникативни умения, вкл. за по имейл и телефон.
 • Работа със споделени документи.

Необходими качества и други изисквания към студентите

Готовност за учене, отговорност, спазване на график, толерантност и диалогичност при работа в екип, бърза реакция на нови/динамично променящи се ситуации, инициативност и самодисциплина за постигане на съгласуваните цели.

За да кандидатствате е необходимо да се регистрирате в системата на проект „Студентски практики“.

Само студенти могат да кандидатстват
Срок за кандидатстване: 14.11.2016 – 02.12.2016

Сдружение “Образование без раници” търси стажант “Разказвач” на видео уроци по математика

Информация за практическото обучение

Работата е насочена към видео уроците от най-мащабния онлайн портал за образование в света – Khan Academy. За превода и адаптацията на тази платформа на български работи сдружение “Образование без раници”. Сдружението подпомага осъвременяването на образованието в България, популяризира и създава алтернативни образователни и културни ресурси на български език, предимно в Интернет пространството.

Практикантът ще прави преглед на съдържанието/ превода на видео уроци по математика, както и редакция и адаптация, ако е нужно. След това ще разказва и записва съдържанието/ ще прави дублаж към видео урока, така, че той да е интересен и атрактивен за учащите. Там, където се налага, ще прави и елементарен монтаж на записания, разказан урок (след обучение).

Условия на работа

През по-голямата част от практиката, работата се извършва с гъвкаво работно време и без фиксирано работно място. Очаква се редовна онлайн комуникация, следене на имейл кореспонденция, ежеседмични Скайп оперативки вкл. с по-голям екип на организацията. Работа в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие.

По време на стажа практикантът ще получава стипендия.

Задачи, които ще изпълнява студентът

 • преглед на съдържанието/ превода на видео уроци по математика
 • редакция и адаптация, ако е нужно
 • разказване и запис на съдържанието/ дублаж към видео уроците
 • елементарен монтаж на записания, разказан урок, ако се налага (след обучение)
 • представяне на работата/ практиката си пред заинтересовани доброволци

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 • Знания за спецификите на създаването/обработката на дигитални образователни материали по математика, в частност видео уроци (по математика).
 • Развитие на презентационни умения.
 • Познания за предизвикателствата и световните тенденции при прилагането на технологиите в създаването на видео материали в областта на образованието.
 • Умения за работа в екип, за ефективно управление на времето и дистанционна работа в международен контекст.
 • Знания и умения в областта на съвременния монтаж и новите технологии за монтаж.

Очаквани резултати от практическото обучение

 • Участие на студента в създаването/ адаптирането на български на видео уроци по математика на световно ниво.
 • Участие на студента в предлагането на видео уроци по математика на световно ниво до ученици, учители, родители и ментори в цялата страна.
 • Участие на студента в подобряване ефективността на работните процеси на сдружението.
 • Придобиване на познания за най-наложените онлайн инструменти за образование в света, в частност за процеса по създаването им.
 • Използване на базисни съвременни инструменти за монтаж на видео.

Необходими знания

 • Математика – добри познания минимум на материала, преподаван до 7-ми клас вкл.
 • Компютърна грамотност
 • Базови теоретични знания по видеомонтаж

Необходими умения

 • Добри комуникативни и презентационни умения
 • Приятен глас и добра дикция
 • Задължително владеене на английски език
 • Отлична езикова култура на български език
 • Умения за систематизиране и анализ на информация, вкл. електронни таблици
 • Работа със споделени документи

Необходими качества и други изисквания към студентите

Готовност за учене, отговорност, спазване на график, толерантност и диалогичност при работа в екип, бърза реакция на нови/динамично променящи се ситуации, инициативност и самодисциплина за постигане на съгласуваните цели.

Само студенти могат да кандидатстват
За да кандидатствате е необходимо да се регистрирате в системата на проект „Студентски практики“.
Срок за кандидатстване: 10.11.2016 – 25.11.2016

Сдружение “Образование без раници” търси стажант “Асистент управление на проекти, административни дейности и връзки с обществеността”

Сдружение “Образование без раници” търси Асистент управление на проекти, административни дейности и връзки с обществеността по проект „Студентски практики“ на Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В рамките на проекта практикантът ще получава стипендия.

Информация за практическото обучение

Асистент управление на проекти, административни дейности и връзки с обществеността, предимно в подкрепа на изпълнителния директор на сдружението и координатора проекти и преводи.

Условия на работа

През по-голямата част от практиката, работата се извършва с гъвкаво работно време и без фиксирано работно място. Очаква се редовна онлайн комуникация, следене на имейл кореспонденция, ежеседмични Скайп оперативки вкл. с по-голям екип на организацията. Участие в организирани от сдружението събития, например участия в конференции, презентации пред училища и ученици, срещи с потенциални партньори. Работа в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие.

Задачи, които ще изпълнява студентът

– Участва в подготовянето на проектна, отчетна и друга документация, на официална кореспонденция и текстове, на проекто-договори, на презентации;

– Води комуникация с членовете на сдружението, с множеството ни доброволци, с партньорски организации и училища във връзка с конкретно изпълнение на съвместни дейности;

– Изготвя и борави с електронни таблици, презентации и др. модерни методи за обмяна на информация;

– Анализира подробни данни от ежедневната работа и предлага заключения от анализите, които да подобрят процесите на сдружението;

– Изследва и обобщава публична информация, например за образователната среда в България и света;

– Подпомага връзките с обществеността, вкл. мас-медии и директни медии. Администрира и създава онлайн съдържание – уеб страница, блог, социални мрежи, Google акаунт (Gmail, Drive, YouTube), редовен онлайн бюлетин;

– Координира срещи и събития; логистични задачи.

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

– Знания и умения за управлението на ЮЛНЦ, в случая сдружение, в сектора образование.

– Умения за управление на проекти и работа на проектен принцип.

– Познания на предизвикателствата и световните тенденции в сферата на образованието, образователните политики и навлизането на новите технологии в образованието.

– Познания за възможностите за финансиране и устойчивост на проекти в образователната сфера.

– Умения за изграждане и отчитане на комуникационна стратегия и кампании на една организация/ на събитие. Боравене с различни комуникационни канали.

– Анализ на данни и комуникирането им с цел реални подобрения в работните процеси.

– Разнообразни контакти в посочените сфери.

– Умения за работа в екип, за ефективно управление на времето и дистанционна работа в международен контекст.

Очаквани резултати от практическото обучение

– Участие на студента в изпълнението на поне един конкретен проект, вкл. подготовка на свързаната с това документация.

– Участие на студента в организирането на поне две публични събития/ представяния в училища.

– Участие на студента в успешната комуникационна стратегия за популяризирането на Khan Academy в България, вкл. на отделни събития.

– Натрупан интензивен практически опит за работа в неправителствения сектор и управлението на проекти.

– Натрупани контакти с основни организации от образователния и неправителствения сектор в страната.

– Участие на студента в подобряване ефективността на работните процеси на сдружението, вкл. чрез анализ на данни.

– Придобиване на познания за най-наложените онлайн инструменти за образование в света.

Изисквания към студентите

Необходими знания

– Базови теоретични знания по проектен мениджмънт;

– Базови теоретични знания по маркетинг, реклама и ПР;

– Базови познания в сферата на образованието и образователните политики.

Необходими умения

– Задължително владеене на английски език;

– Умения за работа с текст – видове стилистика, правила за изготвяне на официална документация и кореспонденция и т.н.

– Ползване на различни социални мрежи и други продукти, свързани с дигиталната комуникация, вкл. онлайн бюлетини;

– Умения за систематизиране и анализ на информация, вкл. програмиране или електронни таблици;

– Добри комуникативни и презентационни умения, вкл. за по мейл и телефон;

– Работа със споделени документи.

Необходими качества и други изисквания към студентите

Готовност за учене, отговорност, спазване на график, толерантност и диалогичност при работа в екип, бърза реакция на нови/динамично променящи се ситуации, инициативност и самодисциплина за постигане на съгласуваните цели.

Само студенти могат да кандидатстват.
За да кандидатствате е необходимо да се регистрирате в системата на проект “Студентски практики”.