Всички публикации от Marieta Radulova

Дългогодишният ни сътрудник Райна Павлова за работата като експерт по математика за Кан Академия

И предизвикателствата пред превода и адаптирането на материалите на Кан Академия на български

В българското училище математиката се изучава като единен учебен предмет. Обучението е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет и с изграждане на ключови компетентности на ученика.
До 10 клас обучението по математика се реализира в рамките на общообразователната подготовка, а в 11 и 12 клас то се осъществява на две нива – общообразователна и профилирана подготовка. Общообразователното ниво включва получаването на основни знания и умения, съобразно учебната програма за всеки клас. Тяхното усвояване осигурява на ученика изграждане на необходимата математическа култура за дадения клас и създава необходимата база за успешното му обучение по математика в следващите класове.

Основната дейност на колектива на сдружение „Образование без раници“ е насочена към превод на български език на предоставените от Кан Академия учебни материали, както и разпределението им по класове и теми, съобразно учебните програми, разработени от МОН.

До момента преведените учебни материали са подредени по теми съобразно актуалните учебни програми от първи до 10 клас включително. Вече са качени на сайта и трите курса по новата учебна програма за 11 клас, валидна от тази учебна 2020/2021 година: общозадължителната подготовка, Модул 1 Геометрия и Модул 2 Елементи на математическия анализ от профилираната подготовка по математика. Този начин на подредба дава възможност на учителите лесно да намират подходящи материали за дадена тема. Всички материали са разработени на достъпно ниво, така че учениците да могат да ги използват както за работа в час с помощта на учител, така и за самостоятелна подготовка. Многобройните упражнения дават възможност за проверка на усвоените знания както от учителя, така и самостоятелно от ученика (и/или родителя), което в момент на дистанционно обучение е изключително полезно.

Много важна страна на използването на материали от сайта на Кан Академия е, че това става безплатно, а това дава шанс на ученици с различни финансови възможности да ползват без ограничения предоставените на сайта материали.

Поради спецификата на терминологията в областта на математиката, преводът на материалите от английски език на български език не може да мине без участието на експерти по математика. Работата на всеки експерт по математика се състои в две направления. В едното направление той използва опита си като дългогодишен учител по математика, за да преценява за кой клас и по коя тема може да се отнесе даден материал съобразно българската учебна програма.

Във второто направление е необходим превод на математическите термини от английски език на български език. Тук, поради често срещана голяма разлика в терминологията, се налага да се разглежда математическата основа на даден термин, за да се намери адекватен термин на български език, защото понякога буквалният превод означава нещо друго на български език.

Като пример ще дам терминът „Scalar multiplication (of vectors)“. Буквалният превод на този термин е „скаларно умножение (на вектори)“, което много напомня на „скаларно произведение (на вектори)“, но двете неща нямат нищо общо помежду си, освен че и двете се отнасят за вектори. В първият случай става въпрос за умножение на вектор с число (скалар), а във втория – за умножение на два вектора, в резултат на което се получава число (скалар).

При консултациите относно преводите експертите също така обръщат внимание и на начина на изписване на математическите символи, тъй като и тук има разлика при различните езици.

С една дума, колективът на сдружение „Образование без раници“ е извършил и извършва огромна работа, с която подпомага дейността на учители, ученици, преподаватели и студенти в областта на математиката, пък и на други науки.

Райна Павлова

Завършва с отличие през 1969 г. ВПИ „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив, специалност математик и учител по математика и физика. В продължение на 28 години г-жа Павлова е научен сътрудник по иконометрика и математическа статистика в ИВТ Варна; хоноруван асистент по висша математика във ВИНС Варна и хоноруван асистент по математическа статистика във ВСУ – Варна. Г-жа Павлова е дългогодишен учител по математика и физика в гимназиален етап в ПГ по ЗГС с. Стефан Караджа, обл. Варна и вече 5-та година експерт по математика към сдружение „Образование без раници“. Ползва руски, френски и английски език.

Нашият експерт Катерина Марчева за математиката в Кан Академия по новата учебна програма за 11. клас в сила от 2020/2021

И друга полезна информация за ученици и учители

Математиката за 11. клас в сайта на Кан Академия на български език е разделена в три отделни курса. Защо всъщност?

На места има значителни разлики между образователните програми в България и представеното в Кан Академия. [Но] Има разлики и между учебниците на различните издателства в България. Мисля, че в това няма нищо лошо. Училищата и учениците са различни. Някои въпроси са много субективни и зависят от интересите и възможностите и на ученици, и на учители. Смятам, че съществуването на някои различия разширява погледа и на ученици, и учители.

От 1. до 10. клас учебните програми за  математика са задължителни за всички ученици във всяко училище. В 11. клас обучението се разделя на “два клона”: общозадължителна подготовка и профилирана подготовка.

Общозадължителната програма се изучава от всички, обучаващи се във втори гимназиален етап, в рамките на 72 часа годишно, с името “Математика” с текущи оценки и оценки за първи, втори срок и годишна.

Профилираната подготовка се изучава от учениците с профил “Математика” в учебния план на съответната паралелка, без значение дали е първи, втори или трети профилиращ предмет (а има случаи и на 4-ти). Тези ученици изучават освен общозадължителния предмет “Математика” още два задължителни модула – Модул 1 “Геометрия” и Модул 2 “Елементи на математическия анализ”. Всеки от тези модули се изучава с по 72 часа годишно и има отделни текущи, както срочни и годишни оценки. (Виж части от Наредба 11 за оценяване в края на документа)

Именно тези промени са причината за трите отделни курса по математика за 11. клас по българската учебна програма, първия от които с общозадължителната програма вече е на сайта на Кан Академия.

В Наредба 7 за профилирана подготовка се казва, че освен задължителните модули има и избираеми модули (виж по-долу чл. 3 от тази Наредба 7).
Програмата за избираемия модул се изработва от учителя и утвърждава от директора на училището. Броят часове са най-малко 1 седмично (36 годишно) и най-много 4 часа седмично или 144 часа годишно. При тези условия отделно подреждане на избираем модул не е възможно да бъде направено, затова във всеки от курсовете има секции за допълнителна подготовка, материалите в които са подходящи за включване в избираеми модули по преценка на учителя.

Наредба 7 за профилирана подготовка

Чл. 3. (1) Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули.

(2) Модулът е самостоятелно обособена част от профилираната подготовка по съответния профилиращ учебен предмет, насочен към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени научни и/или приложни области.

(3) Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят в изискванията по чл. 4, ал. 1 за резултатите от обучението по профилиращия предмет.

(4) Задължителните модули се изучават в ХI клас със 144 учебни часа годишно и в ХII клас – със 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас – с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас – с не повече от 124 учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно.

(5) Резултатите от обучението по конкретни задължителни и/или избираеми модули за придобиването на профилираната подготовка по решение на висшето училище може да се признават като натрупани кредити във висшето образование при условия и по ред, определени от съответното висше училище.

А ето и как се формират оценките – извадки от наредбата, съществени за формирането на годишните оценки по профилиращ предмет в 11., 12. клас и окончателната  оценка в дипломата.

Съгласно Наредба 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

  • При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет без да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет.(чл. 22, ал. 10)
  • При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета (чл. 23, ал. 8)
  • С изключение на случаите по чл. 23, ал. 8, срочните и  годишните оценки от IV до XII клас  се формират с точност до цяло число (чл. 24, ал. 2)
  • Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове. (чл. 30, ал. 1)
Катерина Марчева

Експерт по математика за Кан Академия на български, дългогодишен учител по математика и директор на 10 ОУ и СОУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ в Благоевград, хоноруван SAT инструктор по математика в ELI на Американски университет и хоноруван асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.Предстоящо обучение “Работилница за иновативни образователни практики” – 28 и 29 март 2020 година

ВАЖНО: Във връзка със забраната за провеждане на присъствени обучения за учители, моля свържете се с нас за повече информация и провеждане на уебинари на тема дистанционно обучение на ученици, инструменти за управление на класната стая, дигитални ресурси и др.

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, организират на 28 и 29 март 2020 г. в гр. София Работилница за учители на тема “Иновативни образователни практики”.

Какви иновативни подходи използват училищата по света?
Как да извлечем най-доброто от опита на колеги и да го приложим в нашия клас или училище?
Какво прави една образователна практика успешна?
Как да мотивираме учениците да се развиват и да постигат високи резултати?
Как да изградим подкрепяща училищна общност?

Заедно търсим отговори на тези въпроси – в лекции, дискусии и упражнения. Ще бъдат представени успешни подходи от Финландия, САЩ, Великобритания, Япония и още няколко страни. Ще анализираме кога дадена практика е приложима в българската среда и в конкретните училища, от които идват участниците. Педагозите ще имат възможност да споделят и рефлектират в група добри практики и от своите училища.

Кога и къде: 28 и 29 март 2020 (събота и неделя), гр. София, в зала на VIVACOM  Tech  Hall

Преференциални цени за това обучение при записване на 3 и повече участници.

Цена при ранно записване, до 16 март 2020 г.: 110 лв./участник
Цена с отстъпка за групи от 3 и повече участници – 100 лв. на участник
Редовна цена: 120 лв./участник
Квалификационен кредит: 1

Записване – http://bit.ly/2qghNKA

Обучението ще се проведе в София, зала на Виваком, ж.к. Младост 1 – в сградата на пощата на бул. “А. Сахаров” №1. Залата се предоставя с любезното съдействие на Vivacom.

Детайли относно Работилницата можете да прочетете в описанието,  а с примерна програма да се запознаете тук.

Обучените до момента преподаватели споделят колко вдъхновяваща и полезна е Работилницата. Началото на учебната година е подходящо време за всеки учител да се включи в нея и да стартира работата си с желание и засилен потенциал в класните стаи. Очакваме с нетърпение да се потопим заедно в света на иновативното образование!

За въпроси и допълнителна информация:
Станислава Гатева, сдружение “Образование без раници”,
Тел. 0878350505, s.gateva @ obr.education

Работилница “Дисциплина чрез ангажиране на вниманието”

Сдружение “Образование без раници” организира на 5. декември 2019 г. в град София работилница с фокус върху различни успешни подходи за постигане на дисциплина в класната стая чрез ангажиране на вниманието.

Събитието е подходящо за учители – 7-12 клас и ще се проведе при минимална група от 8 участници.

Кога: 5.12.2019 г.
Часове: 4 часа – от 14.00 до 18.00
Къде: зала Виваком, гр. София
Цена: 25 лв. на участник

Записване: Работилницата на 5.12.2019 г. няма да се състои. Следете за нова дата в началото на 2020 г.

Според изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) учителите в България отделят около 13% от времето в час в опити за овладяване на дисциплината. Това са 6 минути от 45-минутен учебен час.

Можем ли да ползваме тези 6 минути:
За конструктивен диалог с учениците?
За да ги мотивираме повече?
За да им обърнем индивидуално внимание?
За да създадем работна атмосфера, от която сме доволни?
За да влизаме с желание в час?
За да се радваме на общуването с учениците?

Под формата на лекции, обсъждане и ролеви игри по време на работилницата ще разгледаме следните теми:
Какво е дисциплината?
Необходима ли е?
Какви подходи съществуват за управление на класната стая?
Кои са дигиталните инструменти, които могат да ни помогнат в постигането на дисциплина и стимулиране на интереса на учениците?
Кои подходи и инструменти биха помогнали в моята класна стая?

Вижте примерна програма

В края на работилницата ще:
– имате повече знания:
за процесите в класната стая,
за подходите за постигане на дисциплина, на доверие и уважение,
за различните безплатни дигитални инструменти за управление на класа,
и идеи, които да изпробвате с учениците си още в следващия Ви час.

Заплащането се извършва само по банков път:
Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi
IBAN: BG80RZBB91551006639897
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация:

Мариета Радулова, координатор, 0896730615, m.radulova @ obr.education
Станислава Гатева, координатор проекти, 0878350505, s.gateva @ obr.education

Очакваме ви!

Дигитализация на училището: безплатни консултации за директори

Сдружение “Образование без раници” обявява 2 безплатни консултации на директори по теми, свързани с дистанционно обучение, дигитализацията на училището и управлението на иновативни проекти. 

Наш експертен екип ще Ви предостави консултация относно темите, свързани с дистанционно обучение, ползването на дигитални технологии, следенето на напредъка на учениците и възможностите за подобряване на резултатите на училището чрез прилагане на иновативни подходи и платформи.

Запишете Вашето училище тук: http://bit.ly/2OlPzJw

Възползвайте се от нашите експерти по дигитални технологии и проектно управление!

Основната мисия на сдружение “Образование без раници” е модернизиране на образованието, включително дигитализацията му, и предоставянето на безплатни онлайн ресурси за учене. 

Основният ни проект е Кан Академия – най-мащабната платформа за общо образование, напълно безплатна. Ползва се от 72 млн. потребители глобално. На нея можете да откриете уроци, упражнения, симулации по математика, биология, химия, физика, астрономия, здраве и медицина, компютърно програмиране,  компютърни науки и др.

Кан Академия предлага инструменти за управление на класната стая, включително следене напредъка на учениците, фокус върху конкретните нужди на всеки ученик, възлагане на домашни задания, автоматична обратна връзка и други.

За допълнителна информация:
Сайт на сдружение “Образование без раници”:
https://obr.education/
Кан Академия на български език:
https://bg.khanacademy.org

Мариета Радулова, координатор, 0896730615, m.radulova @ obr.education
Станислава Гатева, координатор проекти, 0878350505, s.gateva @ obr.education