ДО: Всички членове
на Сдружение “Образование без раници“

 

ПОКАНА

за Годишно Общо събрание за 2016 г.
на Сдружение “Образование без раници“

Скъпи членове,

Управителният съвет (УС) на сдружението кани всички членове на годишно Общо събрание за 2016 г., което ще се проведе на 28 март 2017 г. от 19 ч. в офиса на “Move.bg” на адрес ул. “Сердика“ № 20, етаж 2, гр. София 1000. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението и ще се проведе при следния дневен ред:


Дневен ред

 1. Откриване, установяване на надлежна покана за Общо събрание и на наличието на кворум.
 2. Избор и представяне на председателстващ Общото събрание, на протоколчик и на преброители на гласовете при гласувания.
 3. Приемане на дневния ред.
 4. Отчет за дейността на сдружението и дейността на УС за 2016 г., вкл. годишен финансов отчет – представяне, обсъждане и приемане.
 5. План, бюджет и стратегически цели за 2017 г. – представяне, обсъждане и приемане.
 6. Заемане на позиции по обществено значими теми и лобиране – обсъждане и приемане на насоки за работа.
 7. Етичен “кодекс” на сдружението – обсъждане и приемане на насоки за работа.
 8. Избор на четири нови членове на УС.
 9. Размер на членския внос:
  1. Размер на членския внос за юридически лица.
  2. Обсъждане на нуждата от актуализиране на размера на членския внос за физически лица.
 10. Публикуване на годишния отчет за предходната година.
 11. Други.
 12. Закриване на Общото събрание.

Съгласно чл. 19 (2) и чл. 25 (1) от Устава на сдружението, Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата за събранието дневен ред.

Всички членове на сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител.

При липса на кворум (поне 1/2 от членовете на сдружението) на основание чл. 22 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред с един час по-­късно от обявения по-­горе в поканата.

С цел популяризиране на дейността и организацията ни, както и максимална прозрачност всеки член може да покани заинтересовани лица да присъстват на Общото събрание, като за целта е желателна предварителна регистрация на имейл адрес: hi @ obr.education.

Очакваме ви!

Управителен съвет