Архив на категория: Новини

Обучение за учители за прилагането на Кан Академията (Khan Academy) в клас

в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017

от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с

2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 

На 5, 7 и 8 септември 2017 г. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ се проведе обучение за учители за прилагането на Кан Академията (Khan Academy) в клас. Обучението разясни на учителите как да използват Кан Академията в своята работа с учениците, как платформата отговаря на нуждите им, как да използват всичките й функционалности, вкл. създаване на виртуален клас и управлението му с помощта на данни, задаване на материал за учене/ упражняване/ домашна работа, за преговор на уроци, проследяване на напредъка и успеха на учениците и т.н. Програмата може да видите тук.

Обучението е част от проект в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Проектът предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната/ огледална класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на най-добрата и развита образователна платформа в света, Кан Академията (Khan Academy). След пилотно използване на Кан Академията с избрани пилотни учители и класове в началото на първия срок на учебната 2017/2018 година, резултатите ще бъдат обсъдени на конференция през ноември 2017 г. с всички заинтересовани страни и институции. Целта е да се демонстрира успешното прилагане на иновативни инструменти като Кан Академията на местно и на европейско ниво и нуждата от внедряването им в българското образование.

Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният проект на сдружението в момента е преводът, популяризирането и прилагането на най-мащабния онлайн портал за образование в света – Кан Академията. Безплатната платформа е технологично най-развитата и предлага над 8000 урока и 100 000 упражнения, обхващайки учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, вкл. математика, ИТ, науките и много други. Академията се използва по цял свят от над 40 млн. потребители, вкл. 1,8 млн. учители. Тестовият сайт на Кан Академията на български език е достъпен на: https://bg.khanacademy.org/

Програма Европа на Столична община се осъществява успешно вече девета
година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското
общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз.

Проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

За презентацията е нужен JavaScript.

Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по математика

Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по математика за проверка на превода на съдържанието по математика в Кан Академията

Експертът(ите) преглежда(т) вече преведените видео уроци, упражнения и други материали от темите по математика в Кан Академията (преведени от английски на български език). Работата е в две направления, които ще бъдат възложени на един или повече експерти:

 • подреждане на съдържанието от Кан Академията според одобрените от МОН учебни програми по математика в България и държавните образователни стандарти;
 • експертна оценка и подаване на структурирана обратна връзка за качеството на превода – от гледна точка на терминология, ясен стил, разбираем за деца и подрастващи, адекватност на изказа спрямо учебните програми и учебния подход в България.

Уроците в Кан Академията ще бъдат завинаги безплатни и достъпни за всеки. Това е възможност да помогнете на всички деца в България, независимо от това къде и при какви условия живеят или учат те, допринасяйки с работата си за равни образователни възможности благодарение на новите технологии. Да създадем заедно българската версия на Кан Академията, най-пълната и развита онлайн образователна платформа в света!

Кан Академията започва с уроци и упражнения за броене и стига до висшата математика. Основната й целева група са деца и ученици от 1-ви до 12-ти клас, но съдържанието е подходящо за всеки, желаещ да опресни знанията си или да продължи да учи.

Общият обем на работа включва около 2000 видео урока и всички прилежащи към тях упражнения, статии и др. Съдържанието може да бъде разгледано в Кан Академията. Работата ще бъде възложена на един или повече експерти. Срокът за изпълнение ще бъде договорен индивидуално, като работата по цялото съдържание следва да приключи до края на 2017 г.

Предлагаме разумно възнаграждение и работа за важна кауза – качествено безплатно образование за всички, навсякъде. С експерта ще бъде сключен граждански договор/ договор за услуга.

Работата ще се извършва дистанционно. Експертът ще е в постоянна комуникация с координатор от сдружение “Образование без раници”, който от своя страна осъществява връзката с редактори и преводачи.

Изисквания към експертите:

 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по математика
 • професионална квалификация „учител по математика“
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър; професионална област съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Математика или Педагогика на обучението по математика
 • отлична компютърна грамотност и работа с програми за обработване на текст, електронни таблици, презентации, Google приложения, както и желание за усвояване на нови инструменти
 • добро владеене на английски език
 • готовност за интензивна дистанционна работа, използвайки имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и/или други онлайн инструменти
 • отговорност към поставените задачи; организационни умения и структурираност; инициативност и самодисциплина.

Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете в срок до 10 август 2017 г. кратка мотивация и автобиография на: join @ obr.education. Молим за разбиране, че ще се свързваме само с избраните кандидати.

Годишно Общо събрание за 2016 година

ДО: Всички членове
на Сдружение “Образование без раници“

 

ПОКАНА

за Годишно Общо събрание за 2016 г.
на Сдружение “Образование без раници“

Скъпи членове,

Управителният съвет (УС) на сдружението кани всички членове на годишно Общо събрание за 2016 г., което ще се проведе на 28 март 2017 г. от 19 ч. в офиса на “Move.bg” на адрес ул. “Сердика“ № 20, етаж 2, гр. София 1000. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението и ще се проведе при следния дневен ред:


Дневен ред

 1. Откриване, установяване на надлежна покана за Общо събрание и на наличието на кворум.
 2. Избор и представяне на председателстващ Общото събрание, на протоколчик и на преброители на гласовете при гласувания.
 3. Приемане на дневния ред.
 4. Отчет за дейността на сдружението и дейността на УС за 2016 г., вкл. годишен финансов отчет – представяне, обсъждане и приемане.
 5. План, бюджет и стратегически цели за 2017 г. – представяне, обсъждане и приемане.
 6. Заемане на позиции по обществено значими теми и лобиране – обсъждане и приемане на насоки за работа.
 7. Етичен “кодекс” на сдружението – обсъждане и приемане на насоки за работа.
 8. Избор на четири нови членове на УС.
 9. Размер на членския внос:
  1. Размер на членския внос за юридически лица.
  2. Обсъждане на нуждата от актуализиране на размера на членския внос за физически лица.
 10. Публикуване на годишния отчет за предходната година.
 11. Други.
 12. Закриване на Общото събрание.

Съгласно чл. 19 (2) и чл. 25 (1) от Устава на сдружението, Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата за събранието дневен ред.

Всички членове на сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител.

При липса на кворум (поне 1/2 от членовете на сдружението) на основание чл. 22 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред с един час по-­късно от обявения по-­горе в поканата.

С цел популяризиране на дейността и организацията ни, както и максимална прозрачност всеки член може да покани заинтересовани лица да присъстват на Общото събрание, като за целта е желателна предварителна регистрация на имейл адрес: hi @ obr.education.

Очакваме ви!

Управителен съвет

 

Присъединете се към Иновативните училища на България с Khan Academy

Министерството на образованието и науката обяви срок за приемане на проектни предложения за включване в мрежата на иновативните училища – 31. януари 2017 година. Статутът на иновативно училище ще дава по-голяма свобода за промяна в учебните планове и съдържание, в използваните методи за преподаване и т.н. Комисия за иновативните училища, включваща психолози, социолози, педагогически специалисти и представители на научната общност, ще разглежда постъпилите кандидатури. 

Една от възможностите за иновации в обучителния процес е Khan Academy.  Чрез платформата всеки учител може да създаде своя виртуална класна стая, в която да предоставя на учениците си допълнителни интерактивни материали за работа. В платформата както учителя, така и родителите могат да наблюдават прогреса, силните и слабите страни на ученика. Образователният сайт е най-популярният в света за общообразователно съдържание, а създателят й Салмън Кан е включен от “Time” в класацията за 100-те най-влиятелни хора в света още през 2012 г.

KA photo

Съдържанието в Khan Academy се напасва спрямо напредъка на ученика. Като цяло платформата създава мотивация и култура за учене чрез допълнително съдържание и обобщения на напредъка, верифициране на знанието и насочване на учащия, когато е изостанал; подсказки и подробни упътвания за всяка задача; и най-вече – чрез геймификация – използвайки значки, енергийни точки и мотивиращи писма със статистики. 

4 лесни начина да (си) подарите нещо специално за Коледа – подкрепяйки Khan Academy на български

ka-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0

1) Посветете вашия коледен подарък за скъп човек на Khan Academy – дарете сумичка по избор за превода на платформата – бързо и лесно в Global Giving – и посветете съвсем “официално” дарението си на този скъп човек, като коледен подарък! https://goto.gg/23525
2) За лични или фирмени подаръци, купете и подарете картички, подобни на “ваучер”, с които получателите лесно и просто да подкрепят Khan Academy на български. А може и друг брандиран подарък, символизиращ подкрепата за Khan Academy на български.
3) Разпратете предпразнично призив към вашите колеги – да сторят същото, и така да (си) подарят нещо по-различно и добро за Коледа. Можете да ги призовете дори да стартират ежемесечно дарение по ведомост или през Global Giving – това ще изключителен предколеден жест от ваша страна към нашата обща кауза.
4) А може да разпратите и споделите дори към всички ваши приятели.

Благодарим ви! Ако имате въпроси или нужда от съвет и помощ – пишете ни в коментар, съобщение или на *protected email*. Заедно даваме равни шансове на всички български деца за по-добро образование – с най-развитата обучителна платформа в света, Khan Academy!
https://goto.gg/23525

Използваният банер е с дизайн на Freepik.